Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed geborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

VOF Desja Vu Art

Hoofdkantoor: Westsingel 11, 3421 TJ Oudewater

Atelier: Kuijerdamseweg 66, 4322 NM Scharendijke

KvK-nummer: 81557205

BTW-nummer: NL862136829B01

Rabobank: NL62RABO0363772413

E-mail: info@desjavu.nl

1.2 De sjaals zijn 100% handwerk er kunnen hierdoor kleine oneffenheden in het ontwerp en /of afwerking zitten.  Dit maakt het werk uniek. Wij controleren alle sjaals voordat ze verzonden worden. Het zijn delicate stoffen en moeten met zorg gebruikt en behandeld worden zoals bij de gebruiksvoorschriften staat beschreven. Wij onthouden ons het recht op enige schade buiten ons om.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Desja Vu via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel Désjà Vu als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

Voor wederkopers worden de bestellingen niet via de webshop gedaan maar per mail info@desjavu.nl met factuur.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Désjà Vu zijn vrijblijvend. Désjà Vu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Désjà Vu zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Désjà Vu. Zolang Désjà Vu de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Désjà Vu, dan is Désjà Vu hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Désjà Vu behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.5 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven. Naar bedrijven is dit excl. Btw)

4.2 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt Désjà Vu geen kosten in rekening als het verkoopbedrag boven de 50 euro is. Bij ieder bedrag daaronder gelden de daarvoor op dat moment geldende verzendkosten. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Désjà Vu behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

4.3 Désjà Vu werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Désjà Vu de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Désjà Vu totdat de gehele betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering

5.1 Désjà Vu verzendt alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Désjà Vu zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de consument terugstorten.

5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van Désjà Vu of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.5 Désjà Vu streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Désjà Vu zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering / garantie

6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling contact per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het retourformulier, die na melding via email verstuurd gaat worden. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier, aan Désjà Vu. De consument draagt de kosten voor de aangetekende retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten in de Sale of Sample-Sale producten.

6.5 Désjà Vu neemt geen producen retour zonder de originele verpakking en het certificaat van echtheid (zoals het paspoort die bij elke sjaal hoort).

6.6 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan krijgt de consument het aankoopbedrag excl verzendkosten terug. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug niet de verzendkosten. Let op: De retourzending dient aangetekend verstuurd te worden.

6.7 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaats van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (exclusief de aangetekende verzendkosten) aan de consument te retourneren. Eventuele hogere verzendkosten voor de originele verzending van Désjà Vu aan de consument, waarvoor de consument zelf heeft gekozen, dan de door Désjà Vu aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering, worden door Désjà Vu niet vergoed.

6.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Désjà Vu zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

6.9 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.9a De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);

2. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;

3. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;

4. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of

5. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

6.10 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte producten.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Désjà Vu heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Désjà Vu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Désjà Vu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Désjà Vu is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Désjà Vu zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

8.2 In geval van klachten kunt u altijd schriftelijk contact info@desjavu.nl met ons opnemen. De aansprakelijkheid van Desja Vu beperkt zich tot vervanging van of terugbetaling van het artikel, met dien verstande dat er geen sprake is van opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. Bij verkeerd gebruik zal niets vergoed worden.

 

 

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de consument aan Désjà Vu schriftelijk opgave doet van een adres, is Désjà Vu gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Désjà Vu schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

 

9.2 Wanneer door Désjà Vu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Désjà Vu deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

 

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Désjà Vu in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Désjà Vu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

9.4 Désjà Vu is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Désjà Vu beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Désjà Vu info@desjavu.nl nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

10.3 Bij Désjà Vu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Désjà Vu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

10.4 De consument geeft Désjà Vu in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

10.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Désjà Vu (info@desjavu.nl). Désjà Vu zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 10.3.

 

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Désjà Vu schriftelijk anders aangeeft.

 

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Désjà Vu, zal Désjà Vu naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12. Privacy beleid

12.1 De door u aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Dit klantenbestand is niet beschikbaar voor andere bedrijven of commerciële instellingen.

Het kan zijn dat sommige klantengegevens vermeldt op voorbeelden, gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 13. Auteursrechten

13.1 Alle ontwerpen en producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karen Wullings, het werk te gebruiken, verveelvoudigen, bewerken of openbaar te maken op straffe van een te betalen boete.

 

13.2 Elk ontwerp is o.a. bij de notaris gedeponeerd om datum tot standkoming ontwerp en authenticiteit te bewijzen.

 

13.2 Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot het gebruik van een ontwerp van Karen Wullings/Desja Vu voor bijv een kaart, geeft dit nog niet het recht om dat ontwerp ook voor een ander doel te gebruiken, te bewerken, kopieeren etc. (bijv. het afdrukken van een het ontwerp op doek). Ook dan zal eerst schriftelijke toestemming verkregen moeten worden van Karen Wullings. Indien deze regel wordt overtreden, zal hierbij onderling een boete worden

 

 

 

© 2020 - 2024 www.desjavu.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel